Privacyverklaring

In wat hierna volgt leggen wij u uit welke gegevens wij over uw persoon verzamelen en wat wij met die gegevens doen. Wij informeren u ook over uw rechten inzake gegevensbescherming en maken duidelijk tot wie u zich kan wenden als u vragen hebt over de bescherming van uw gegevens.

Wie zijn wij

Instantie die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens:

Conway – The Convenience Company België NV

Laagstraat 63, 9140 Temse

T.: 03 710 03 11, e-mail: info@conway.be

Beheerder : Marc Lanneau, als vaste vertegenwoordiger voor Lama Consult bvba, Country manager voor Conway – The Convenience Company België NV

Omdat wij uw rechten inzake gegevensbescherming willen beschermen en handhaven, kunt u met vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw gegevens, uw rechten of andere verzoeken met betrekking tot gegevensbescherming terecht bij onze toezichthouder voor gegevensbescherming: dataprotection@conway.be.

 

Contactgegevens van de toezichthouder voor gegevensbescherming:

Toezichthouder voor gegevensbescherming:

Conway – The Convenience Company België NV

Laagstraat 63, 9140 Temse

e-mail: dataprotection@conway.be

 

Toepassingsgebied

Deze privacyverklaring geldt voor de website conway.be. Ze richt zich tot de bezoekers van onze website.

Op onze pagina’s bieden wij u verdere links aan naar websites van andere exploitanten voor wie deze privacyverklaring niet geldt.

De verantwoordelijkheid voor het inlassen van reclamebanners, reclameteksten of reclamefilmpjes vóór of tijdens ingebedde video’s ligt bij de respectieve exploitant.

 

Moet ik mijn gegevens vermelden?

Wanneer u onze website bezoekt worden de gebruikersgegevens automatisch opgeslagen. Een deel van de geregistreerde gegevens is noodzakelijk om een website te kunnen gebruiken. Daarnaast verwerken wij uw gegevens ook om onze rechtmatige belangen te beschermen na een belangenafweging. Dat maakt het ons mogelijk om de prestaties die wij u aanbieden voortdurend te kunnen verbeteren. Op de volgende bladzijden verneemt u de achtergrond van onze belangen en of resp. hoe u bezwaar kan aantekenen tegen het gebruik van uw gegevens of u het gebruik zelf kunt deactiveren.

Om op een van onze aanbiedingen in te gaan of om een verzoek te versturen, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens te vermelden. U kunt zelf beslissen of u gebruik maakt van die aanbiedingen en u daartoe uw gegevens vermeldt. Het spreekt vanzelf dat wij uw gegevens enkel verwerken voor het doeleinde waarvoor u ons uw gegevens ter beschikking hebt gesteld. Wij bieden u ook diensten aan waarvoor wij uw gegevens enkel verwerken wanneer u ons daartoe uw toestemming hebt gegeven. Toestemming geven gebeurt steeds vrijwillig. Een eens gegeven toestemming kan te allen tijde ingetrokken worden.

Gelieve in acht te nemen dat u, voor zover u informatie over andere personen verstrekt, daarvoor op voorhand hun toestemming moet hebben verkregen en hen over de doeleinden van die doorgifte – zoals die in deze privacyverklaring uiteengezet worden – moet hebben geïnformeerd.

Wij verzoeken u deze informatie ook aan de personen door te geven die u betrekt bij het gebruik van onze diensten en, zoals bv. familieleden of gemachtigde personen.

 

Welke gegevens worden verwerkt?

I. Uw bezoek aan onze website

Bij uw bezoek aan onze internetsite worden verschillende van uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt.

 

1. Verwerkte gegevens en doeleinden van de verwerking:

 Dienstverlening: om onze website te kunnen bezoeken en gebruiken, moeten de vermelde gegevens verzameld worden.

 Beveiliging van gegevens: iedere toegang tot ons internetaanbod wordt opgeslagen in een logbestand. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens enkel voor doeleinden inzake de beveiliging van gegevens.

 Optimaliseren van het internetaanbod incl. profilering: om u een optimale ervaring te bieden, verbeteren wij onze website voortdurend. Daartoe verzamelen onze dienstverleners de vermelde gegevens over uw bezoek, ze slaan die op en verwerken ze binnen het kader van een verwerking in opdracht. Wij noch de dienstverlener die de opdracht kreeg verbinden uw bezoekgegevens met uw naam of met andere persoonlijke informatie die u ons hebt gegeven.

Gegevens Dienstverlening Beveiliging van gegevens Optimaliseren van het internetaanbod incl. profilering
IP-nummer X X
Naam van het opgeroepen bestand X X
Overgedragen gegevens X
Opgeroepen website X X
Referer-URL (de voorheen bezochte web-site) X X
Zoektermen die internetgebruikers op onze website ingevoerd hebben X
User agent die uw browser verstuurt (enkel voor mobiele versie of automatische spraakbesturing) X X X
Sessiecookie X
Datum en tijdstip van de opvraging X
Datum en tijdstip van de laatste gebruiksactiviteit (voor Session Time-out) X
Besturingssysteem X
Browsertype, Browserversie, Browserresolutie (binnenste venstergrootte), Browsertaal, Beeldschermformaat, Beeldschermresolutie incl. kleurintensiteit X X
Cookie aan/uit X X
Java Script aan/uit X X
Muisbeweging binnen het browservenster X
Cookie om on-derscheid te maken tussen eerste bezoeken en vervolgbezoeken X

 

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen (art. 6 lid 1 f AVG) gebruikt. De belangen worden hieronder vermeld:

1. Mocht zich in onze onderneming een veiligheidsincident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan zijn wij ertoe verplicht het incident te melden aan de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (art. 33 AVG). Aangezien het ons rechtmatig belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk te vervullen, kan het gebeuren dat uw persoonsgegevens in het kader van het oplossen van het desbetreffende veiligheidsincident verwerkt worden. De meldingen van deze veiligheidsincidenten aan de toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming bevatten geen persoonsgegevens van u.

2. Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te waarborgen, voeren wij regelmatig veiligheids- en doeltreffendheidstests uit; in het kader daarvan kunnen uw bovengenoemde gegevens worden verwerkt.

3. Het is in ons belang om ingeval van rechtsgeschillen bewijsmateriaal zo lang bij te houden tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Met dat doel bewaren wij uw desbetreffende persoonsgegevens overeenkomstig deze verjaringstermijnen.

4. Daarenboven is het in ons belang om verdachte gevallen aan te geven en bij een concreet vermoeden van strafbare feiten relevante informatie over te maken aan de instanties voor rechtshandhaving.

 

2. Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

3. Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens

a) Wij verwerken uw gegevens zoals vermeld onder Dienstverlening voor de uitvoering van de op een overeenkomst lijkende relatie met u, zodat u aanspraak kan maken op onze dienst, dus onze website kunt oproepen en gebruiken (art. 6 lid 1 b) AVG).

b) Daarenboven verwerken wij uw gegevens om onze rechtmatige belangen te beschermen (art. 6 lid 1 f) AVG):

1. Het is in ons belang de beveiliging van de gegevens te kunnen waarborgen. Daartoe worden de gegevens van ieder bezoek in een logbestand opgeslagen en geanalyseerd.

2. Het is in ons rechtmatig belang ons internetaanbod te optimaliseren. Daartoe worden binnen het kader van een verwerking in opdracht dienstverleners ingezet, cookies geplaatst en bezoekgegevens aan een server van een dienstverlener (hier Google) in de Verenigde Staten overgedragen.

U hebt het recht om, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens tot bescherming van onze rechtmatige belangen. Meer hierover leest u onder 8. Cookies en web tracking.

 

4. Termijnen voor het wissen van gegevens (resp. bewaringstermijnen)

 Door de browser te sluiten worden de sessiecookie en de gegevens in het logbestand automatisch gewist.

 Op technisch vlak hebben wij uw IP-nummer nodig om de meetpixel door te geven. Het wordt niet voor statistische doeleinden gebruikt en vervolgens meteen bij onze dienstverlener gewist/geanonimiseerd (zie 6. Ontvangers van de gegevens).

 De gegevens die worden gebruikt om ons internetaanbod te optimaliseren, incl. profilering, worden na 26 maanden gewist.

 Wij gebruiken cookies om uw hernieuwd bezoek te kunnen onderscheiden van uw eerste bezoek aan onze website. De cookie kunt u manueel wissen; anders wordt hij na 38 maanden na uw laatste bezoek aan onze website automatisch gewist en nadien bij uw volgende bezoek met een nieuw ID teruggeplaatst.

 

5. Herkomst van de gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

 

6. Ontvangers van gegevens in landen die niet tot de EU behoren

 De verstrekte informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Op deze website werd de IP-anonimisering geactiveerd, zodat uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf wordt verkort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar verkort. Gelieve voor meer informatie over hoe Google met persoonsgegevens omgaat voor de dienst Google Analytics de desbetreffende privacyverklaring van Google te raadplegen.

 Om onze vestiging voor te stellen, maakt deze website gebruik van Google Maps API, een kaartendienst van Google Inc. (“Google”) voor de weergave van een interactieve kaart. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw eerder verkort IP-adres) aan een server van Google in de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden opgeslagen. Google zal de door Google Maps ingewonnen informatie eventueel aan derden doorgeven. Het zou technisch mogelijk kunnen zijn dat Google op basis van de verkregen gegevens een identificering van ten minste individuele gebruikers zou kunnen uitvoeren. Het zou voorts mogelijk kunnen zijn dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website van Google zouden kunnen worden verwerkt voor andere doeleinden, waarop wij geen invloed hebben. De Europese Commissie bepaalt welke landen die niet tot de EU behoren over een gepast niveau van gegevensbescherming beschikken. De Europese Commissie erkent ondernemingen in de VS die aan het EU-US Privacy Shield (ook EU-VS-privacyschild) deelnemen als ontvangers van gegevens met een gepast gegevensbeschermingsniveau. Deze overeenkomst tussen de VS en de EU garandeert dat de privacyregelingen bij de gegevensverwerking door ondernemingen in de VS die gebonden zijn door het EU-US Privacy Shield beant-woorden aan het privacyniveau van de Europese Unie. Google is naar eigen zeggen toegetreden tot het EU-US Privacy Shield. Meer informatie krijgt u in de privacyverklaring van Google.

 

7.Soort applicatie en doel

Op de Conway.be website wordt gebruik gemaakt van ‘Captcha.eu’ als beschermbeveiliging tegen spam. Captcha.eu is geïntegreerd in de contactformulieren op onze website.

Er wordt gecontroleerd of de invoer op het contactformulier daadwerkelijk door een legitieme bezoeker is gedaan of door automatische c.q. geautomatiseerde programma’s (spam bots). Alleen geanonimiseerde gegevens worden verzonden en gecontroleerd.

Gegevensverwerking en verwerker

De gegevensverwerker van Captcha GmbH is voor dit doel:
Krone Multimedia GmbH & Co KG,
gevestigd te Muthgasse 2, 1190 Wenen

De volgende gegevens worden verwerkt door Krone Multimedia GesmbH & Co KG, om de beschermbeveiliging tegen spam naar behoren te laten werken:

  • Het IP-adres van de gebruiker.
  • De laatste 4 cijfers van het IP-adres worden tijdens de verwerking gewist voordat ze worden opgeslagen.
  • Type en model van eindapparaat
  • Type en model van browser
  • Referentie website
  • Alle cookies die Google in de afgelopen 6 maanden heeft geplaatst op het systeem van de gebruiker.
    Er vindt geen verdere verwerking van deze gegevens plaats, de waarde verlaat op geen enkel moment het apparaat van de gebruiker.
  • Hoeveel muisklikken de gebruiker in het browservenster heeft gemaakt (of heeft aangetikt als het gaat om een aanraakapparaat).

Er worden geen toetsenbordinvoer of meerkeuzeformulierinvoer / gebruikersselecties verwerkt.

Bewaartermijn

Verwerkte gegevens worden maximaal 6 maanden bewaard; er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen.

Wettelijke basis voor het uitvoeren van de Captcha

De gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 para. 1 lid f van de AVG. Lekkerland Nederland B.V. heeft een gerechtvaardigd belang bij de bescherming van de website tegen misbruik vanuit geautomatiseerde spionage, tegen spam, alsmede de bescherming van derden tegen dergelijke aanvallen.

 

8. Cookies en web tracking

Er worden cookies geplaatst. U kunt die geplaatste cookies te allen tijde via uw browserinstellingen wissen of de aanvaarding ervan verhinderen.

Wanneer u niet wilt dat wij uw bezoeken registreren, gelieve dan op de volgende link te klikken:

 Door de bezwaarlink aan te klikken wordt een Opt-Out-cookie geplaatst. Gelieve deze cookie niet te wissen aangezien die ons in kennis stelt van uw bezwaar. Wanneer u verschillende browsers of pc’s gebruikt om onze website te bezoeken, gelieve dan in elke browser de link aan te klikken.

 

II. Contact opnemen en andere diensten

1. Verwerkte gegevens en verwerkingsdoeleinden

In wat hierna volgt willen wij ingaan op de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt wanneer u een verzoek hebt of gebruik maakt van onze diensten.

 Verwerking van verzoeken, incl. contactformulier: wij verwerken de gegevens die u ons geeft wanneer u een vraag of een verzoek hebt. Daaronder ressorteren ook de gegevens die u in het contactformulier hebt ingevuld, via e-mail of per fax hebt verstuurd.

 Newsletter: u kunt zich abonneren op onze newsletter en daarvoor hebben wij een e-mailadres nodig.

Gegevens Verwerking van verzoeken incl. contactformulier Newsletter
Aanspreekvorm X X
Naam X X
E-mailadres X X
Thema X
Bericht X
Telefoonnummer, gsm-nummer X
Tijdstip van de toegang X
Plaats X X
Adres X X
Postcode X X

Daarnaast worden de bovengenoemde gegevens voor de volgende doeleinden in het kader van belangenafwegingen (art. 6 lid 1 f) AVG) gebruikt. De belangen worden hieronder vermeld:

1. Mocht zich in onze onderneming een veiligheidsincident voordoen waarbij uw gegevens betrokken zijn, dan zijn wij ertoe verplicht het incident te melden aan de voor ons bevoegde toezichthoudende autoriteit (art. 33 AVG). Aangezien het ons rechtmatig belang is om deze wettelijke meldingsplicht zo snel mogelijk te vervullen, kan het gebeuren dat uw persoonsgegevens in het kader van het oplossen van het desbetreffende veiligheidsincident verwerkt worden. De meldingen van deze veiligheidsincidenten aan te toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming bevatten geen persoonsgegevens van u.

2. Aangezien het in ons belang is om de veiligheid van onze systemen te waarborgen, voeren wij regelmatig veiligheids- en doeltreffendheidstests uit; in het kader daarvan kunnen uw bovengenoemde gegevens worden verwerkt.

3. Het is in ons belang om ingeval van rechtsgeschillen bewijsmateriaal zo lang bij te houden tot alle relevante wettelijke verjaringstermijnen verstreken zijn. Met dat doel bewaren wij uw desbetreffende persoonsgegevens overeenkomstig deze verjaringstermijnen.

4. Daarenboven is het in ons belang om verdachte gevallen aan te geven en bij een concreet vermoeden van strafbare feiten relevante informatie over te maken aan de instanties voor rechtshandhaving.

 

2. Informatie over geautomatiseerde individuele besluiten

Er vinden geen geautomatiseerde individuele besluiten plaats.

 

3. Wettelijke basis voor het gebruik van uw gegevens

a) Wij verwerken uw gegevens zoals vermeld onder “Verwerking van verzoeken incl. contactformulier” in het kader van de op een overeenkomst lijkende relatie met u (art. 6 lid 1 b) AVG). Wanneer u van deze diensten gebruik wilt maken, dan hebben wij de vermelde gegevens nodig om die diensten uit te voeren.

b) Wij gebruiken uw e-mailadres om onze newsletter met informatie over onze producten, aanbiedingen en diensten te versturen op grond van de door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1 a) AVG).

 

4. Termijnen voor het wissen van gegevens (resp. bewaringstermijnen)

 Om bewijsmateriaal te behouden, bewaren wij gegevens binnen het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften. Daarbij kan de bewaringstermijn van uw gegevens de bovengenoemde duur overschrijden. De wettelijke verjaringstermijnen kunnen tot 30 jaar bedragen. De courante verjaringstermijn bedraagt 3 jaar.

 

5. Herkomst van gegevens

Er worden geen gegevens verzameld bij derden.

 

6. Ontvangers van de gegevens

Zie “Welke organisaties krijgen uw gegevens?“

 

7. Ontvangers van gegevens in landen die niet tot de EU behoren

• Om onze vestiging voor te stellen, maakt deze website gebruik van Google Maps API, een kaartendienst van Google Inc. (“Google”) voor de weergave van een interactieve kaart. Door het gebruik van Google Maps kan informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw eerder verkort IP-adres) aan een server van Google in de Verenigde Staten worden overgedragen en daar worden opgeslagen. Google zal de door Google Maps ingewonnen informatie eventueel aan derden doorgeven. Het zou technisch mogelijk kunnen zijn dat Google op basis van de verkregen gegevens een identificering van ten minste individuele gebruikers zou kunnen uitvoeren. Het zou voorts mogelijk kunnen zijn dat persoonsgegevens en persoonlijkheidsprofielen van gebruikers van de website van Google zouden kunnen worden verwerkt voor andere doeleinden, waarop wij geen invloed hebben. De Europese Commissie bepaalt welke landen die niet tot de EU behoren over een gepast niveau van gegevensbescherming beschikken. De Europese Commissie erkent ondernemingen in de VS die aan het EU-US Privacy Shield (ook EU-US-privacyschild) deelnemen als ontvangers van gegevens met een gepast gegevensbeschermingsniveau. Deze overeenkomst tussen de VS en de EU garandeert dat de privacyregelingen bij de gegevensverwerking door ondernemingen in de VS die gebonden zijn door het EU-US Privacy Shield beantwoorden aan het privacyniveau van de Europese Unie. Google is naar eigen zeggen toegetreden tot het EU-US Privacy Shield. Meer informatie krijgt u in de privacyverklaring van Google Maps.

 

Welke organisaties krijgen uw gegevens?

Onderstaande tabel geeft weer welke organisaties (“ontvangers van gegevens”) in welke gevallen uw gegevens krijgen. Om welke gegevens het daarbij concreet gaat kunt u in de desbetreffende hoofdstukken van deze verklaring nalezen. Een doorgifte van uw gegevens gebeurt deels op grond van wettelijke meldingsplichten. In andere gevallen stellen wij geselecteerde medewerkers en dienstverleners aan die als verwerker (overeenkomstig art. 28 AVG) voor ons gaan werken en die naargelang nodig toegang kunnen krijgen tot uw gegevens. Verwerkers zijn onderworpen aan talrijke contractuele verplichtingen en mogen in het bijzonder uw persoonsgegevens enkel in opdracht van ons en uitsluitend voor het vervullen van de door ons gekregen opdrachten verwerken.

Ontvangers van gegevens …van de volgende doeleinden ontvangen gegevens Toelichting
Dienstverlener voor het versturen van de newsletter Newsletter Voor het versturen van de newsletter zetten wij in het kader van een verwerking in opdracht dienstverleners in die voor het versturen uw e-mailadres krijgen.
Dienstverlener voor het optimaliseren van onze internetsite Optimalisering van de internetsite, incl. profilering Om u een optimale ervaring te bieden, verbeteren we voortdurend onze webpagina’s. Daartoe verzamelen onze dienstverleners de vermelde gegevens over uw bezoek, ze slaan die op en verwerken ze binnen het kader van een verwerking in onze opdracht. Wij noch de dienstverlener die de opdracht kreeg verbinden uw bezoekgegevens met uw naam of met andere per-soonlijke informatie die u ons hebt gegeven.
Dienstverlener voor het vernietigen van gegevensdragers Dienstverlening, gegevensbeveiliging, optimaliseren en specificeren van het reclameaanbod, incl. profilering, optimalisering van de internetsite, incl. profilering, het tonen van foto’s, verwerking van verzoeken, incl. contactformulier, newsletter In het kader van een gegevensverwerking stellen wij dienstverleners aan voor het vernietigen en verwijderen van papieren documenten en gegevensdragers
IT-dienstverlener Dienstverlening, gegevensbeveiliging, optimaliseren en specificeren van het reclameaanbod incl. profilering, optimalisering van de internetsite incl. profilering, het tonen van foto’s, verwerking van verzoeken incl. contactformulier, newsletter, RSS-feed, commentaarfunctie, Station Finder, prijsvraag, Facebook-Connect In het kader van de exploitatie van onze IT-infrastructuur en van onze website kunnen de respectieve dienstverleners toegang krijgen tot uw gegevens. Wij verplichten onze dienstverleners om de verwerking van uw gegevens steeds te beperken tot wat noodzakelijk is voor de uitvoering van het doeleinde.
Politie, advocaten, instanties voor rechtshandhaving, openbaar ministerie, regionale of federale recherche-informatiedienst Mogelijkerwijs: Dienstverlening, gegevensbeveiliging, optimaliseren en specificeren van het reclameaanbod incl. profilering, optimalisering van de internetsite incl. profilering, het tonen van foto’s, verwerking van verzoeken incl. contactformulier, newsletter Het is in ons belang om verdachte gevallen aan te geven en bij een concrete strafverdenking tegenover een klant alle noodzakelijke gegevens aan de instanties voor rechtshandhaving over te maken.

 

Uw rechten

U hebt het recht op:

• Recht van inzage in de over u opgeslagen persoonsgegevens (art. 15 AVG)

• Overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

• Rectificatie en vervollediging van uw gegevens waarover wij beschikken (art. 16 AVG)

• Gegevenswissing (art. 17 AVG)

• Beperking van de verwerking (art. 18 AVG)

• Bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens tot bescherming van onze rechtmatige belan-gen of van de rechtmatige belangen van derden (art. 21 AVG) – U hebt het recht om te allen tijde om redenen die verband houden met uw specifieke situatie bezwaar aan te tekenen tegen een dergelijke verwerking; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering in de zin van art. 4 lid 4 AVG.

• Intrekking van gegeven toestemmingen (art. 7 AVG) met effect voor de toekomst voor:

• Newsletter: Daartoe gebruikt u de functie “uitschrijven” onderaan elke nieuwslet-ter

Voor het uitoefenen van deze rechten kunt u zich in het bijzonder via:

• dataprotection@conway.be of

• via Conway – The Convenience Company België NV, t.a.v. data protection officer, Laagstraat 63, 9140 Temse

tot ons richten. Wanneer u niet wilt dat uw gegevens over het bezoek aan onze website geregistreerd worden, kunt u onder “8. Cookies en tracking” in hoofdstuk “I. Uw bezoek aan onze website” nalezen hoe de registratie gedeactiveerd kan worden.

U hebt eveneens het recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.